Daně

Veškerá daňová přiznání a hlášení

 • DPPO, DPFO, DPH, hlášení v oblasti srážkových daní.
 • daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
 • pravidelné Souhrnné hlášení o intrakomunitárních dodávkách
 • hlášení Intrastatu
 • přehledů pro OSSZ a ZP
 • s plnou odpovědností - děláme i Vaše účetnictví
 • s částečnou odpovědností - účetnictví zběžně zkontrolujeme
 • se zárukou jen za daňové přiznání - vycházíme pouze z Vašich podkladů (předvaha, rozvaha, výsledovka v analytickém členění)

Zastupování před sprácem daně

 • na základě plné moci s odložením termínu pro podání přiznání k dani z příjmů
 • při kontrolách
 • při sporech se správcem daně
 • zahraničních subjektů při zpětném vracení české DPH

Sestavování podání ke správci daně

 • plné moci
 • žádost, stížnosti, odvolání
 • námitky, reklamace

Daňové poradenství (telefonicky, emailem, písemně)

 • konzultace nad volbou nejvhodnějšího postupu v podnikání s ohledem na placení daní - optimalizace
 • zamezení dvojímu zdanění v mezinárodním obchodě
 • zdanění v rámci EU
 • analýza a revize veškerých smluv z hlediska daňových dopadů
 • poradenství k specifickým projektům
 • sledování novel daňových zákonů a upozorňování klienta na jejich vliv v jeho případě

DAŇOVÝ AUDIT

 • daňový audit v průběhu zdaňovacího období
 • vyhodnotíme Váš SW, pracovníky a zaměříme se na chyby které z toho vyplývají
 • například: vyjímečné náklady, rezervy, opravy najatého majetku, pořizování majetku, franchisy, factoring, komodity atd.
 • výstupem je ZPRÁVA, která shrnuje nalezené nedostatky a navrhuje způsoby jejich odstranění, včetně doporučení pro úpravy vedení účetnictví

Daňové Due diligence

 • chystáte se vstoupit do jiné společnosti formou majetkové účasti (koupě podílu, akcií) nebo koupit celou společnost
 • výstupem je zpráva se seznamem nedostaků, jejich finančním dopadem, návrhem možností opravy